forum.svartkrutt.net

Informasjon => Lover og regler => Topic started by: Øyvind F. on 16. March 2020 kl. 9:48:19

Title: Høringsnotat om ny våpenforskrift
Post by: Øyvind F. on 16. March 2020 kl. 9:48:19
Forslag til ny våpenforskrift med utfyllende regler til våpenloven som ble vedtatt av Stortinget i mars 2018 er nå sendt til høring. Hele forslaget kan leses her: https://www.regjeringen.no/contentassets/ea8e137522ec47aa80fe87877664c190/hoyringsnotat-om-ny-vapenforskrift.pdf

Som dere ser er det flere endringer som vil få betydning for oss svartkruttskyttere og våpensamlere.
Title: Høringsnotat om ny våpenforskrift
Post by: Mbmehren on 16. March 2020 kl. 19:25:59
Jeg la særlig merke til disse punktene. Mulig jeg har misforstått..
- Replika svartkruttvåpen kan kjøpes uten å være medlem av skyteklubb.
- Ikke registreringspliktige våpen må ha vital del innelåst
- Kjøp av svartkrutt sidestilles med kjøp av røykfritt krutt
- Våpensamlere skal ha hjemmebesøk av politiet minimum hvert femte år.

Stemmer dette med deres tolkning?
Title: Høringsnotat om ny våpenforskrift
Post by: Mbmehren on 16. March 2020 kl. 19:28:33
I tillegg står det at det vurderes at svartkruttvåpen som benytter patron skal være registreringspliktige
Title: Høringsnotat om ny våpenforskrift
Post by: Roy-Terje Kjoberg on 17. March 2020 kl. 1:38:50
Sånn at vi ikke får den store skjelven så står det som følger i innledningen til den nye forskriften:

"Fleire svartkruttvåpen produsert før 1890 kan skyte ferdigladde patronar. Slike våpen
kan difor ha større skadepotensial en svartkruttvåpen som ikkje kan skyte ferdigladde
patronar (munnladarar og perkusjonsvåpen). Departementet ber difor
høyringsintansane om innspel på om slike våpen bør omfattas av løyve og
registreringsplikt.

Her kan vi påvirke gjennom organisasjonene vi er medlemmer av.
Title: Høringsnotat om ny våpenforskrift
Post by: Øyvind F. on 17. March 2020 kl. 10:21:24
Jeg har ikke hatt tid til å finlese alt, men her er noen betraktninger.

Fleire svartkruttvåpen produsert før 1890 kan skyte ferdigladde patronar. Slike våpen kan difor ha større skadepotensial en svartkruttvåpen som ikkje kan skyte ferdigladde patronar (munnladarar og perkusjonsvåpen). Departementet ber difor høyringsintansane om innspel på om slike våpen bør omfattas av løyve og registreringsplikt.

Det med registreringsplikt på geværer som kan skyte «ferdigladde patronar» skjønner jeg ikke helt hensikten bak. At disse våpnene skal ha så stort skadepotensial at samfunnet skal bruke store ressurser på byråkrati og registrering er for meg en gåte. Det er mulig det er noe jeg ikke har skjønt, men jeg skjønner såpass at en slik regel vil føre til plombering og destruksjon av en viktig del av vår felles kulturhistorie. Jeg ser med gru frem til at folk skal begynne å destruere eller plombere Lundsgeværene sine.

Og hva er en ferdigladd patron? En papirpatron for muskett fra slutten av 1900-tallet? Eller er det kanskje enhetspatroner som menes? Hva da med Roberts patron fra 1830-årene? Skal Dreyse- og Chassepot-geværer sidestilles med Springfield Trapdoor i kaliber .45–70 Government? Eller menes det enhetspatron av metall?

I § 5-5 vidareførast føresegnene om erverv og innehav av luft- og fjørvåpen utan materielle endringar. Vidare vert det som noko nytt fastsett at det kan gjevast løyve til erverv og innehav av moderne munnladarar, kammerladarar og perkusjonsrevolverar (såkalla replikavåpen), utan at søkar treng dokumentere medlemsskap i godkjent skyttarforeining. Bakgrunnen for denne endringa er at desse våpentypane grunna sin låge skotkapasitet har eit avgrensa skadepotensiale og at det såleis reknast som tilstrekkeleg at søkar oppfyller krava til alder og personlege eigenskapar.

Denne ville jeg har snudd litt på hodet. Dersom skadepotensialet er regnet som avgrenset, så burde replika kammerladnings- og munnladningsvåpen samt perkusjonsrevolvere kunne erverves fritt. Altså burde de etter min mening være fritatt for registreringsplikt, slik som i f.eks. Tyskland. Jeg ville imidlertid stilt som krav at kjøper må ha våpenkort fra før og medlemsskap i godkjent skytterforbund, som f.eks. NSU eller SWS.
Title: Høringsnotat om ny våpenforskrift
Post by: dinsdale on 17. March 2020 kl. 10:52:02
Dette bør etter min mening inn som innspill på høringen, kanskje via NSU? Spesielt det som går på registreringsplikt for patronvåpen.

Ser også at det foreslås at vital del skal oppbevares nedlåst. Det er etter min mening synd hvis dette går gjennom, da kan jeg ikke lenger henge våpen til pynt.
Title: Høringsnotat om ny våpenforskrift
Post by: Roy-Terje Kjoberg on 17. March 2020 kl. 11:05:02
Dersom det blir innført registreringsplikt på antikke patronvåpen så kan det tenkes at den plikten blir lagt på eier ved salg. I nåværende forskrift ser vi det samme i forhold til hagler ervervet før 1. oktober 1990.

Så har det vært en bekymring angående blankvåpen og forbud mot det. Sabler og bajonetter er unntatt.

Fra høringsnotatet:

§ 3-6 Våpen som ikkje reknast som skytevåpen
Det er ikkje tillate å erverve, ha, tilverke, innføre eller omsette særskilt farlege gjenstandar som saknar eit lovleg bruksområde og som står fram som eit valdsprodukt, som til dømes:
.
.
.
12 Blankvåpen
Title: Høringsnotat om ny våpenforskrift
Post by: Cap'n Redneck on 17. March 2020 kl. 11:13:13
Årsaken til at myndighetene nå vurderer å innføre reg.plikt på svartkrutt patronvåpen prod. før 1890 er at det er blitt beslaglagt et antall Smith & Wesson DA revolvere i kal. .44-40 & .44 Russian produsert på sent 1880-tall blant "ABC-gjengene" i Oslo-området...

Noe å ha i mente til dem som selger slike våpen til høystbydende på FINN.no uten å kreve legitimasjon / våpenkort...?
Title: Høringsnotat om ny våpenforskrift
Post by: Cap'n Redneck on 17. March 2020 kl. 11:51:59
Det står spesifisert at selve flintsteinen regnes som vital del på flintlåsvåpen, og nippelen regnes som vital del på perkusjonsvåpen.  

Selv om registreringsplikten på replikavåpen videreføres så er det foreslått at disse ikke lenger skal behovsprøves; dvs. man kan få kjøpe så mange replika perkusjonsrevolvere, perk.rifler og flintlåsgeværer man bare ønsker, uavhengig av om man har et gyldig bruksområde for hvert enkelt våpen...
Da åpner det seg en mulighet for å skaffe seg hele modellrekka til salige Samuel (via Uberti); fra 1836 Paterson til 1862 Police.

Derimot blir det strengere å få kjøpt replika patronvåpen; her er forslaget at man må dokumentere deltagelse på minst 10 organiserte treninger / åpne stevner siste 6 måneder for pistol/revolver, og minst 6 organiserte treninger / åpne stevner siste 6 mnd. for langvåpen.

Hva gjelder patroner tenker nok myndighetene på "gasstettende enhetspatroner".
Mulig man ønsker å følge den svenske modellen, hvor pinfire, rimfire og centerfire er underlagt reg.plikt.  (Selv om vi som har skutt med 12mm Lefaucheux pinfire vil sverge på at den IKKE er plagsomt gasstettende..!)
Title: Høringsnotat om ny våpenforskrift
Post by: Øyvind F. on 17. March 2020 kl. 12:38:08
> Så har det vært en bekymring angående blankvåpen og forbud mot det. Sabler og bajonetter er unntatt.
>
> Fra høringsnotatet:
>
> § 3-6 Våpen som ikkje reknast som skytevåpen
> Det er ikkje tillate å erverve, ha, tilverke, innføre eller omsette særskilt farlege gjenstandar som saknar eit lovleg bruksområde og som står fram som eit valdsprodukt, som til dømes:
> .
> .
> .
> 12 Blankvåpen


Hvor står det at sabler og bajonetter er unntatt? Jeg savner også en definisjon på blankvåpen.
Title: Høringsnotat om ny våpenforskrift
Post by: Øyvind F. on 17. March 2020 kl. 12:43:50
> Årsaken til at myndighetene nå vurderer å innføre reg.plikt på svartkrutt patronvåpen prod. før 1890 er at det er blitt beslaglagt et antall Smith & Wesson DA revolvere i kal. .44-40 & .44 Russian produsert på sent 1880-tall blant "ABC-gjengene" i Oslo-området...

Om det er et problem at gjengmiljøet i Oslo bruker slike våpen, så få en heller innføre registreringsplikt på DA-revolvere som skyter metallpatroner.  

Eller kan det tenkes at det med «ferdigladde patronar» menes fabrikkammunisjon som kan kjøpes hos våpenforhandlere? Hvem vet, det mangler en klar definisjon.
Title: Høringsnotat om ny våpenforskrift
Post by: Cap'n Redneck on 17. March 2020 kl. 14:56:10
s.52 i forslag til forskrift:

"§ 5-10 Erverv av våpen som ikkje reknast som skytevåpen
 Politiet kan gje personar som oppfyller krava til alder og personlege eigenskapar etter våpenlova § 15 og § 16 løyve til å erverve og ha våpen som nemnt i § 3-6.
 Politiet kan gje løyve etter første ledd til personar som enten syner ein seriøs samlarinteresse eller som skal bruke gjenstandane for deltaking i sport eller kulturelle aktivitetar, som film, teater eller historiske spel."

Dvs. at våpensamlere og re-enactors må søke Politiet om tillatelse til å eie og bruke blankvåpen.

"Blankvåpen" er et rundt begrep som favner: kniver, dolker, bajonetter, kårder, sverd, sabler, vikingeøkser, piker, hellebarder, spyd, lanser, ljåer & høygafler...
Title: Høringsnotat om ny våpenforskrift
Post by: Cap'n Redneck on 17. March 2020 kl. 15:30:36
s.56 i forslag til forskrift:

"Den som oppbevarer skytevåpen og ammunisjon som er friteke frå løyveplikt skal trygge at skytevåpen er tømt for ammunisjon. Skytevåpen som er friteke frå løyveplikt, eller vital del til slike skytevåpen skal oppbevarast nedlåst i skap, skuff eller annan låsbar innretning.  Krava til oppbevaring etter denne føresegna gjeld likevel ikkje for skytevåpen som er lovleg deaktiverte."

"..annan låsbar innretning." ; Dette vil si at de gamle låsbare våpenstativene til å skru fast på veggen kommer til heder og verdighet igjen.
"..nedlåst i skap," ; vil vel si at et vitrineskap med haspe og hengelås vil oppfylle lovens bokstav.
Et laderom (mancave) kan nok også ha originale, løyvefrie våpen hengende på veggen, men døra bør nok sikres med noe bedre enn en standard "åtternøkkel"...
Title: Høringsnotat om ny våpenforskrift
Post by: Svartkrudt on 17. March 2020 kl. 17:35:10
Har aldri forstått meg våpenloven når det kommer til feks armbrøst som faktisk må registreres og en må ha bevis for at en enten skal jakte i utlandet og så selge den igjen etterpå eller være medlem av en armbrøst klubb som ikke eksisterer så vidt jeg vet, mens når det kommer til luftgevær kan du kjøpe luftgevær som er like kraftig som en .357 du må bare registrere den uten at du trenger noe som helst grunn for og ha den

Nå har ikke dette så mye med svartkrutt og gjøre men det har med våpenlovgivning og gjøre å vet det er andre enn meg som synes det er spennende med alt av historiske «skytevåpen»
En kan jo ikke med dagens lovgivning hverken kjøpe eller lage seg en replika av en låsbue eller armbrøst som i hvert fall jeg synes er like fascinerende med sine utrolig sinnrike lademekanismer og som har direkte link til utformingen av utseende på tidelige skulder avfyrte kruttvåpen
Title: Høringsnotat om ny våpenforskrift
Post by: Roy-Terje Kjoberg on 17. March 2020 kl. 21:27:47
En sabel og/eller bajonett faller utenfor det som "saknar eit lovleg bruksområde og som står fram som eit valdsprodukt". Så vil muligens noen argumentere: "Jammen de kan misbrukes".

Et slips frem står heller ikke som et voldsprodukt uten lovleg bruksområde - men selv et slips kan jo misbrukes.
Title: Høringsnotat om ny våpenforskrift
Post by: Øyvind F. on 19. June 2020 kl. 14:09:07
Nå er høringssvarene, fra blant annet Norsk svartkruttunion, Norsk våpenhistorisk selskap og andre, offentlige: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forslag-til-ny-vapenforskrift-mv/id2692915/?expand=horingssvar
Title: Høringsnotat om ny våpenforskrift
Post by: laffa on 20. June 2020 kl. 12:00:51
Når er det å forvente at lov, og forskrifter til denne, blir vedtatt og blir gjort gjeldende?

  laffa
Title: Re: Høringsnotat om ny våpenforskrift
Post by: Øyvind F. on 07. May 2021 kl. 15:18:01
I dag ble fasiten klar. Den nye forskriften trer i kraft 1. juni 2021: https://www.regjeringen.no/contentassets/8142d380bbf44500a31ae25c997fac1b/vapenforskriften.pdf

Se også denne saken: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nytt-vapenregelverk-fra-1.-juni/id2848163/
Title: Re: Høringsnotat om ny våpenforskrift
Post by: laffa on 07. May 2021 kl. 19:59:22
Har jeg forstått riktig, at det heretter kreves innførselsløyve for svartkruttvåpen produsert før 1890, men som ellers vil være fritt omsettelige som før, innenfor kongerikets grenser?  §10

  laffa
Title: Re: Høringsnotat om ny våpenforskrift
Post by: Roy-Terje Kjoberg on 07. May 2021 kl. 20:43:49
Leser det slik jeg også.
Title: Re: Høringsnotat om ny våpenforskrift
Post by: Cap'n Redneck on 07. May 2021 kl. 23:10:45
En positiv nyhet er at det nå ser ut til å ha blitt tillatt å oppbevare svartkrutt i bolighus / leilighet, forutsatt at de tre 1kg-boksene oppbevares i en låsbar trekasse med tre adskilte rom.

§6-3, side 21:

"Ammunisjon skal oppbevarast nedlåst i særskilt skap, skuff eller annan
låsbar innretning og vere åtskilt frå skytevåpenet. Ammunisjon kan likevel
oppbevarast saman med skytevåpen i godkjent tryggingsskap eller våpenrom i
samsvar med krava som følgjer av tredje og fjerde ledd. Svartkrut skal
oppbevarast i original emballasje av plastmateriale med skrukork, som rommar
maksimalt 1 kilo svartkrut. Behaldarane med svartkrut skal oppbevarast i kasse
laga av tre, med åtskilte rom for kvar behaldar. Svartkrut skal ikkje oppbevarast
i rom med open varmekjelde, som peis eller omn."
Title: Re: Høringsnotat om ny våpenforskrift
Post by: laffa on 08. May 2021 kl. 12:17:34
§ 5-5 Erverv av replika-, luft- og fjørvåpen
Politiet kan utan behovsprøving gje løyve til å erverve og ha reproduksjonar av rifler, haglevåpen, pistolar og muskett, som berre kan ladast frå munningen. Det same gjeld for reproduksjonar av perkusjonsrevolverar eller perkusjonsrifler som ladast i tønne, samt kammerladarar. Politiet kan berre gje
løyve etter første og andre punktum til personar som har gjennomført tryggingsopplæring hos skyttarorganisasjon med godkjent skyteprogram for den aktuelle våpentypen.

Jeg regner med at perkusjonssharps blir å regne som kammerlader, eller tar jeg feil? Det skal også bli interessant hvordan de forskjellige våpenkontorene vil praktisere temaet «tryggingsopplæring». Skal alle vi gamlingene som har holdt på med skyting siden bleiestadiet nå plasseres på skolebenken ;D
Title: Re: Høringsnotat om ny våpenforskrift
Post by: Cap'n Redneck on 08. May 2021 kl. 23:24:10
Jeg vil vel også regne en perkusjons-Sharps som kammerlader.

Og "tryggingsopplæring" er vel det samme som "nybegynnerkurs / sikkerhetskurs".
Så jeg regner med at vi som har holdt på en stund blir funnet tilliten verdig også i fremtiden.

En kuriøs ting ved § 5-5, slik den er skrevet, er at en vordende svartkruttskytter må gjennomføre et sikkerhetskurs hos en klubb / lag som driver med svartkruttskyting, men han trenger ikke melde seg inn i laget eller opprettholde et medlemskap for å erverve munnladningsvåpen / perk. revolvere....
Dette avviker en smule fra det NSU anbefalte i høringsrunden.

Title: Re: Høringsnotat om ny våpenforskrift
Post by: Parelius on 08. May 2021 kl. 23:52:45
Ref § 5-5 Erverv av replika-, luft- og fjørvåpen

"utan behovsprøving" bortfaller da aktivitetskrav og/eller klasser og hva med antall replikavåpen?
Title: Re: Høringsnotat om ny våpenforskrift
Post by: Cap'n Redneck on 09. May 2021 kl. 12:31:12
Slik det står skrevet medfører "uten behovsprøving" at kjøper av svartkruttvåpen kun må oppfylle kravene til alder (18 for rifle & hagle, 21 for pistol & revolver) og ha ren vandel.
Hva gjelder antall våpen begrenses dette kun av den enkeltes økonomi.
Det blir spennende å se om gebyrpraksisen endres fra ett gebyr pr. søker til ett gebyr pr. våpen?
(Inntil nå har man jo kunnet levere inn en bunke våpensøknader og kun betalt ett gebyr for disse.)
Minimum én vital del fra hvert våpen må oppbevares i FG-godkjent våpenskap eller safe.
(Og det er plass til MANGE perkusjonsnippler og flintesteiner i et våpenskap...!)
Fra og med våpen nr. 26 må oppbevaringsstedet sikres med FG-godkjent boligalarm. 
Title: Re: Høringsnotat om ny våpenforskrift
Post by: M-H85 on 09. May 2021 kl. 18:58:37
Låsekasse og pipe regnes også som vital del etter ny forskrift. Men treverket kan du ha på utsiden av skapet.
Title: Re: Høringsnotat om ny våpenforskrift
Post by: volcanic on 09. May 2021 kl. 19:42:03
Etter forskriften gjelder det vel ikke krav til oppbevaring i fg-godkjent skap for originalvåpen fra før 1890:

"Andre skytevåpen som er fritekne frå løyveplikt, eller vital del til slike
skytevåpen skal oppbevarast nedlåst i skap, skuff eller annan låsbar innretning
eller fastlåst til vegg.
"
Title: Re: Høringsnotat om ny våpenforskrift
Post by: Roy-Terje Kjoberg on 09. May 2021 kl. 21:01:19
Ikke FG godkjent skap nei. De skal være nedlåst.
Title: Re: Høringsnotat om ny våpenforskrift
Post by: volcanic on 09. May 2021 kl. 21:08:29
...eller låst fast til vegg.
Jeg driver og pønsker på en løsning med holdere for enkeltvåpen, med en eller annen form for låsing. Som mange andre har jeg kul på våpenskapet, og vil ellers gjerne fortsette å ha klenodiene hengende på veggen til beundring/spott og spe.
Title: Re: Høringsnotat om ny våpenforskrift
Post by: Parelius on 09. May 2021 kl. 23:20:30
Så en våpenbutikk løsning med wire gjennom avtrekkerbøylen i type rack skulle fungere bra da?
Title: Re: Høringsnotat om ny våpenforskrift
Post by: Roy-Terje Kjoberg on 10. May 2021 kl. 11:41:08
I alle fall frem til POD kommer med et rundskriv a la 2009/009.
Title: Re: Høringsnotat om ny våpenforskrift
Post by: volcanic on 10. May 2021 kl. 12:28:54
Tja, forskriften er bindende også for POD, men de kan nok sende ut et rundskriv der de utdyper sin forståelse av forskriften.

Title: Re: Høringsnotat om ny våpenforskrift
Post by: Roy-Terje Kjoberg on 10. May 2021 kl. 15:37:16
Vil bajonetter falle inn under forbudet mot kniver med blad over 25 cm?
Title: Re: Høringsnotat om ny våpenforskrift
Post by: anvil on 10. May 2021 kl. 18:11:58
Ja, det med blankvåpen er et godt spørsmål!
Title: Re: Høringsnotat om ny våpenforskrift
Post by: Parelius on 10. May 2021 kl. 22:50:32
Forhåpentligvis ikke, siden de har spesifisert en rekke ulike typer stikkvåpen og ikke bajonetter.
Det var mange gode og tunge innspill i høringsrunden mot forbud av blankvåpen som sto i det siste utkastet, men man vet aldri med byråkrater.

Kunne godt tenke meg et system ala det danske med blankvåpentillatelse, ettersom vi allerede har samlertillatelse for både patroner og våpen.
Title: Re: Høringsnotat om ny våpenforskrift
Post by: Roy-Terje Kjoberg on 11. May 2021 kl. 0:12:00
De har nok systemer angående tillatelser for både ett og hitt klart skal du se.

Hvordan er det danskenes blankvåpentillatelse fungerer?
Title: Re: Høringsnotat om ny våpenforskrift
Post by: Parelius on 11. May 2021 kl. 17:31:47
Det danske systemet er ganske enkelt egentlig.
Det er kun et dokument som forteller at innehaver har rett til å erverve blankvåpen.
Ikke noen form for register. 

Legger ved en lenke til selve loven her.

https://www.elov.dk/lov-om-knive-og-blankvaben-mv/
Title: Re: Høringsnotat om ny våpenforskrift
Post by: Parelius on 11. May 2021 kl. 17:32:53
Det blir vel tilnærmet likt vår patronsamlerlisens.
Title: Re: Høringsnotat om ny våpenforskrift
Post by: Roy-Terje Kjoberg on 12. May 2021 kl. 9:40:21
Hvis det der blir EU lov så kommer det nok hit også som følge av EØS avtalen.