Høringsnotat om ny våpenforskrift

Started by Øyvind F., 16. March 2020 kl. 8:48:19

Previous topic - Next topic

Øyvind F.

Forslag til ny våpenforskrift med utfyllende regler til våpenloven som ble vedtatt av Stortinget i mars 2018 er nå sendt til høring. Hele forslaget kan leses her: https://www.regjeringen.no/contentassets/ea8e137522ec47aa80fe87877664c190/hoyringsnotat-om-ny-vapenforskrift.pdf

Som dere ser er det flere endringer som vil få betydning for oss svartkruttskyttere og våpensamlere.
Øyvind F. - forum admin
Ta også en kikk på kammerlader.no.

Mbmehren

Jeg la særlig merke til disse punktene. Mulig jeg har misforstått..
- Replika svartkruttvåpen kan kjøpes uten å være medlem av skyteklubb.
- Ikke registreringspliktige våpen må ha vital del innelåst
- Kjøp av svartkrutt sidestilles med kjøp av røykfritt krutt
- Våpensamlere skal ha hjemmebesøk av politiet minimum hvert femte år.

Stemmer dette med deres tolkning?

Mbmehren

I tillegg står det at det vurderes at svartkruttvåpen som benytter patron skal være registreringspliktige

Roy-Terje Kjoberg

Sånn at vi ikke får den store skjelven så står det som følger i innledningen til den nye forskriften:

"Fleire svartkruttvåpen produsert før 1890 kan skyte ferdigladde patronar. Slike våpen
kan difor ha større skadepotensial en svartkruttvåpen som ikkje kan skyte ferdigladde
patronar (munnladarar og perkusjonsvåpen). Departementet ber difor
høyringsintansane om innspel på om slike våpen bør omfattas av løyve og
registreringsplikt.

Her kan vi påvirke gjennom organisasjonene vi er medlemmer av.
Mer samler enn skytter.

Øyvind F.

Jeg har ikke hatt tid til å finlese alt, men her er noen betraktninger.

Fleire svartkruttvåpen produsert før 1890 kan skyte ferdigladde patronar. Slike våpen kan difor ha større skadepotensial en svartkruttvåpen som ikkje kan skyte ferdigladde patronar (munnladarar og perkusjonsvåpen). Departementet ber difor høyringsintansane om innspel på om slike våpen bør omfattas av løyve og registreringsplikt.

Det med registreringsplikt på geværer som kan skyte «ferdigladde patronar» skjønner jeg ikke helt hensikten bak. At disse våpnene skal ha så stort skadepotensial at samfunnet skal bruke store ressurser på byråkrati og registrering er for meg en gåte. Det er mulig det er noe jeg ikke har skjønt, men jeg skjønner såpass at en slik regel vil føre til plombering og destruksjon av en viktig del av vår felles kulturhistorie. Jeg ser med gru frem til at folk skal begynne å destruere eller plombere Lundsgeværene sine.

Og hva er en ferdigladd patron? En papirpatron for muskett fra slutten av 1900-tallet? Eller er det kanskje enhetspatroner som menes? Hva da med Roberts patron fra 1830-årene? Skal Dreyse- og Chassepot-geværer sidestilles med Springfield Trapdoor i kaliber .45–70 Government? Eller menes det enhetspatron av metall?

I § 5-5 vidareførast føresegnene om erverv og innehav av luft- og fjørvåpen utan materielle endringar. Vidare vert det som noko nytt fastsett at det kan gjevast løyve til erverv og innehav av moderne munnladarar, kammerladarar og perkusjonsrevolverar (såkalla replikavåpen), utan at søkar treng dokumentere medlemsskap i godkjent skyttarforeining. Bakgrunnen for denne endringa er at desse våpentypane grunna sin låge skotkapasitet har eit avgrensa skadepotensiale og at det såleis reknast som tilstrekkeleg at søkar oppfyller krava til alder og personlege eigenskapar.

Denne ville jeg har snudd litt på hodet. Dersom skadepotensialet er regnet som avgrenset, så burde replika kammerladnings- og munnladningsvåpen samt perkusjonsrevolvere kunne erverves fritt. Altså burde de etter min mening være fritatt for registreringsplikt, slik som i f.eks. Tyskland. Jeg ville imidlertid stilt som krav at kjøper må ha våpenkort fra før og medlemsskap i godkjent skytterforbund, som f.eks. NSU eller SWS.
Øyvind F. - forum admin
Ta også en kikk på kammerlader.no.

dinsdale

Dette bør etter min mening inn som innspill på høringen, kanskje via NSU? Spesielt det som går på registreringsplikt for patronvåpen.

Ser også at det foreslås at vital del skal oppbevares nedlåst. Det er etter min mening synd hvis dette går gjennom, da kan jeg ikke lenger henge våpen til pynt.

Roy-Terje Kjoberg

Dersom det blir innført registreringsplikt på antikke patronvåpen så kan det tenkes at den plikten blir lagt på eier ved salg. I nåværende forskrift ser vi det samme i forhold til hagler ervervet før 1. oktober 1990.

Så har det vært en bekymring angående blankvåpen og forbud mot det. Sabler og bajonetter er unntatt.

Fra høringsnotatet:

§ 3-6 Våpen som ikkje reknast som skytevåpen
Det er ikkje tillate å erverve, ha, tilverke, innføre eller omsette særskilt farlege gjenstandar som saknar eit lovleg bruksområde og som står fram som eit valdsprodukt, som til dømes:
.
.
.
12 Blankvåpen
Mer samler enn skytter.

Cap'n Redneck

Årsaken til at myndighetene nå vurderer å innføre reg.plikt på svartkrutt patronvåpen prod. før 1890 er at det er blitt beslaglagt et antall Smith & Wesson DA revolvere i kal. .44-40 & .44 Russian produsert på sent 1880-tall blant "ABC-gjengene" i Oslo-området...

Noe å ha i mente til dem som selger slike våpen til høystbydende på FINN.no uten å kreve legitimasjon / våpenkort...?
Sålenge det er bly i lufta, er det fortsatt håp......

Cap'n Redneck

Det står spesifisert at selve flintsteinen regnes som vital del på flintlåsvåpen, og nippelen regnes som vital del på perkusjonsvåpen.  

Selv om registreringsplikten på replikavåpen videreføres så er det foreslått at disse ikke lenger skal behovsprøves; dvs. man kan få kjøpe så mange replika perkusjonsrevolvere, perk.rifler og flintlåsgeværer man bare ønsker, uavhengig av om man har et gyldig bruksområde for hvert enkelt våpen...
Da åpner det seg en mulighet for å skaffe seg hele modellrekka til salige Samuel (via Uberti); fra 1836 Paterson til 1862 Police.

Derimot blir det strengere å få kjøpt replika patronvåpen; her er forslaget at man må dokumentere deltagelse på minst 10 organiserte treninger / åpne stevner siste 6 måneder for pistol/revolver, og minst 6 organiserte treninger / åpne stevner siste 6 mnd. for langvåpen.

Hva gjelder patroner tenker nok myndighetene på "gasstettende enhetspatroner".
Mulig man ønsker å følge den svenske modellen, hvor pinfire, rimfire og centerfire er underlagt reg.plikt.  (Selv om vi som har skutt med 12mm Lefaucheux pinfire vil sverge på at den IKKE er plagsomt gasstettende..!)
Sålenge det er bly i lufta, er det fortsatt håp......

Øyvind F.

> Så har det vært en bekymring angående blankvåpen og forbud mot det. Sabler og bajonetter er unntatt.
>
> Fra høringsnotatet:
>
> § 3-6 Våpen som ikkje reknast som skytevåpen
> Det er ikkje tillate å erverve, ha, tilverke, innføre eller omsette særskilt farlege gjenstandar som saknar eit lovleg bruksområde og som står fram som eit valdsprodukt, som til dømes:
> .
> .
> .
> 12 BlankvåpenHvor står det at sabler og bajonetter er unntatt? Jeg savner også en definisjon på blankvåpen.
Øyvind F. - forum admin
Ta også en kikk på kammerlader.no.

Øyvind F.

> Årsaken til at myndighetene nå vurderer å innføre reg.plikt på svartkrutt patronvåpen prod. før 1890 er at det er blitt beslaglagt et antall Smith & Wesson DA revolvere i kal. .44-40 & .44 Russian produsert på sent 1880-tall blant "ABC-gjengene" i Oslo-området...

Om det er et problem at gjengmiljøet i Oslo bruker slike våpen, så få en heller innføre registreringsplikt på DA-revolvere som skyter metallpatroner.  

Eller kan det tenkes at det med «ferdigladde patronar» menes fabrikkammunisjon som kan kjøpes hos våpenforhandlere? Hvem vet, det mangler en klar definisjon.
Øyvind F. - forum admin
Ta også en kikk på kammerlader.no.

Cap'n Redneck

s.52 i forslag til forskrift:

"§ 5-10 Erverv av våpen som ikkje reknast som skytevåpen
 Politiet kan gje personar som oppfyller krava til alder og personlege eigenskapar etter våpenlova § 15 og § 16 løyve til å erverve og ha våpen som nemnt i § 3-6.
 Politiet kan gje løyve etter første ledd til personar som enten syner ein seriøs samlarinteresse eller som skal bruke gjenstandane for deltaking i sport eller kulturelle aktivitetar, som film, teater eller historiske spel."

Dvs. at våpensamlere og re-enactors må søke Politiet om tillatelse til å eie og bruke blankvåpen.

"Blankvåpen" er et rundt begrep som favner: kniver, dolker, bajonetter, kårder, sverd, sabler, vikingeøkser, piker, hellebarder, spyd, lanser, ljåer & høygafler...
Sålenge det er bly i lufta, er det fortsatt håp......

Cap'n Redneck

s.56 i forslag til forskrift:

"Den som oppbevarer skytevåpen og ammunisjon som er friteke frå løyveplikt skal trygge at skytevåpen er tømt for ammunisjon. Skytevåpen som er friteke frå løyveplikt, eller vital del til slike skytevåpen skal oppbevarast nedlåst i skap, skuff eller annan låsbar innretning.  Krava til oppbevaring etter denne føresegna gjeld likevel ikkje for skytevåpen som er lovleg deaktiverte."

"..annan låsbar innretning." ; Dette vil si at de gamle låsbare våpenstativene til å skru fast på veggen kommer til heder og verdighet igjen.
"..nedlåst i skap," ; vil vel si at et vitrineskap med haspe og hengelås vil oppfylle lovens bokstav.
Et laderom (mancave) kan nok også ha originale, løyvefrie våpen hengende på veggen, men døra bør nok sikres med noe bedre enn en standard "åtternøkkel"...
Sålenge det er bly i lufta, er det fortsatt håp......

Svartkrudt

Har aldri forstått meg våpenloven når det kommer til feks armbrøst som faktisk må registreres og en må ha bevis for at en enten skal jakte i utlandet og så selge den igjen etterpå eller være medlem av en armbrøst klubb som ikke eksisterer så vidt jeg vet, mens når det kommer til luftgevær kan du kjøpe luftgevær som er like kraftig som en .357 du må bare registrere den uten at du trenger noe som helst grunn for og ha den

Nå har ikke dette så mye med svartkrutt og gjøre men det har med våpenlovgivning og gjøre å vet det er andre enn meg som synes det er spennende med alt av historiske «skytevåpen»
En kan jo ikke med dagens lovgivning hverken kjøpe eller lage seg en replika av en låsbue eller armbrøst som i hvert fall jeg synes er like fascinerende med sine utrolig sinnrike lademekanismer og som har direkte link til utformingen av utseende på tidelige skulder avfyrte kruttvåpen

Roy-Terje Kjoberg

En sabel og/eller bajonett faller utenfor det som "saknar eit lovleg bruksområde og som står fram som eit valdsprodukt". Så vil muligens noen argumentere: "Jammen de kan misbrukes".

Et slips frem står heller ikke som et voldsprodukt uten lovleg bruksområde - men selv et slips kan jo misbrukes.
Mer samler enn skytter.

Øyvind F.

Nå er høringssvarene, fra blant annet Norsk svartkruttunion, Norsk våpenhistorisk selskap og andre, offentlige: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forslag-til-ny-vapenforskrift-mv/id2692915/?expand=horingssvar
Øyvind F. - forum admin
Ta også en kikk på kammerlader.no.

laffa

Når er det å forvente at lov, og forskrifter til denne, blir vedtatt og blir gjort gjeldende?

  laffa

Øyvind F.

Øyvind F. - forum admin
Ta også en kikk på kammerlader.no.

laffa

Har jeg forstått riktig, at det heretter kreves innførselsløyve for svartkruttvåpen produsert før 1890, men som ellers vil være fritt omsettelige som før, innenfor kongerikets grenser?  §10

  laffa

Roy-Terje Kjoberg

Mer samler enn skytter.