15. October 2021 kl. 21:54:26
forum.svartkrutt.net

Author Topic: Høringsnotat om ny våpenforskrift  (Read 6084 times)

07. May 2021 kl. 23:10:45
Reply #20

Cap'n Redneck


En positiv nyhet er at det nå ser ut til å ha blitt tillatt å oppbevare svartkrutt i bolighus / leilighet, forutsatt at de tre 1kg-boksene oppbevares i en låsbar trekasse med tre adskilte rom.

§6-3, side 21:

"Ammunisjon skal oppbevarast nedlåst i særskilt skap, skuff eller annan
låsbar innretning og vere åtskilt frå skytevåpenet. Ammunisjon kan likevel
oppbevarast saman med skytevåpen i godkjent tryggingsskap eller våpenrom i
samsvar med krava som følgjer av tredje og fjerde ledd. Svartkrut skal
oppbevarast i original emballasje av plastmateriale med skrukork, som rommar
maksimalt 1 kilo svartkrut. Behaldarane med svartkrut skal oppbevarast i kasse
laga av tre, med åtskilte rom for kvar behaldar. Svartkrut skal ikkje oppbevarast
i rom med open varmekjelde, som peis eller omn."
Sålenge det er bly i lufta, er det fortsatt håp......

08. May 2021 kl. 12:17:34
Reply #21

laffa


§ 5-5 Erverv av replika-, luft- og fjørvåpen
Politiet kan utan behovsprøving gje løyve til å erverve og ha reproduksjonar av rifler, haglevåpen, pistolar og muskett, som berre kan ladast frå munningen. Det same gjeld for reproduksjonar av perkusjonsrevolverar eller perkusjonsrifler som ladast i tønne, samt kammerladarar. Politiet kan berre gje
løyve etter første og andre punktum til personar som har gjennomført tryggingsopplæring hos skyttarorganisasjon med godkjent skyteprogram for den aktuelle våpentypen.

Jeg regner med at perkusjonssharps blir å regne som kammerlader, eller tar jeg feil? Det skal også bli interessant hvordan de forskjellige våpenkontorene vil praktisere temaet «tryggingsopplæring». Skal alle vi gamlingene som har holdt på med skyting siden bleiestadiet nå plasseres på skolebenken ;D

08. May 2021 kl. 23:24:10
Reply #22

Cap'n Redneck


Jeg vil vel også regne en perkusjons-Sharps som kammerlader.

Og "tryggingsopplæring" er vel det samme som "nybegynnerkurs / sikkerhetskurs".
Så jeg regner med at vi som har holdt på en stund blir funnet tilliten verdig også i fremtiden.

En kuriøs ting ved § 5-5, slik den er skrevet, er at en vordende svartkruttskytter må gjennomføre et sikkerhetskurs hos en klubb / lag som driver med svartkruttskyting, men han trenger ikke melde seg inn i laget eller opprettholde et medlemskap for å erverve munnladningsvåpen / perk. revolvere....
Dette avviker en smule fra det NSU anbefalte i høringsrunden.

Sålenge det er bly i lufta, er det fortsatt håp......

08. May 2021 kl. 23:52:45
Reply #23

Parelius


Ref § 5-5 Erverv av replika-, luft- og fjørvåpen

"utan behovsprøving" bortfaller da aktivitetskrav og/eller klasser og hva med antall replikavåpen?

09. May 2021 kl. 12:31:12
Reply #24

Cap'n Redneck


Slik det står skrevet medfører "uten behovsprøving" at kjøper av svartkruttvåpen kun må oppfylle kravene til alder (18 for rifle & hagle, 21 for pistol & revolver) og ha ren vandel.
Hva gjelder antall våpen begrenses dette kun av den enkeltes økonomi.
Det blir spennende å se om gebyrpraksisen endres fra ett gebyr pr. søker til ett gebyr pr. våpen?
(Inntil nå har man jo kunnet levere inn en bunke våpensøknader og kun betalt ett gebyr for disse.)
Minimum én vital del fra hvert våpen må oppbevares i FG-godkjent våpenskap eller safe.
(Og det er plass til MANGE perkusjonsnippler og flintesteiner i et våpenskap...!)
Fra og med våpen nr. 26 må oppbevaringsstedet sikres med FG-godkjent boligalarm. 
Sålenge det er bly i lufta, er det fortsatt håp......

09. May 2021 kl. 18:58:37
Reply #25

M-H85


Låsekasse og pipe regnes også som vital del etter ny forskrift. Men treverket kan du ha på utsiden av skapet.

09. May 2021 kl. 19:42:03
Reply #26

volcanic


Etter forskriften gjelder det vel ikke krav til oppbevaring i fg-godkjent skap for originalvåpen fra før 1890:

"Andre skytevåpen som er fritekne frå løyveplikt, eller vital del til slike
skytevåpen skal oppbevarast nedlåst i skap, skuff eller annan låsbar innretning
eller fastlåst til vegg.
"

09. May 2021 kl. 21:01:19
Reply #27

Roy-Terje Kjoberg


Ikke FG godkjent skap nei. De skal være nedlåst.

09. May 2021 kl. 21:08:29
Reply #28

volcanic


...eller låst fast til vegg.
Jeg driver og pønsker på en løsning med holdere for enkeltvåpen, med en eller annen form for låsing. Som mange andre har jeg kul på våpenskapet, og vil ellers gjerne fortsette å ha klenodiene hengende på veggen til beundring/spott og spe.

09. May 2021 kl. 23:20:30
Reply #29

Parelius


Så en våpenbutikk løsning med wire gjennom avtrekkerbøylen i type rack skulle fungere bra da?

10. May 2021 kl. 11:41:08
Reply #30

Roy-Terje Kjoberg


I alle fall frem til POD kommer med et rundskriv a la 2009/009.

10. May 2021 kl. 12:28:54
Reply #31

volcanic


Tja, forskriften er bindende også for POD, men de kan nok sende ut et rundskriv der de utdyper sin forståelse av forskriften.


10. May 2021 kl. 15:37:16
Reply #32

Roy-Terje Kjoberg


Vil bajonetter falle inn under forbudet mot kniver med blad over 25 cm?

10. May 2021 kl. 18:11:58
Reply #33

anvil


Ja, det med blankvåpen er et godt spørsmål!

10. May 2021 kl. 22:50:32
Reply #34

Parelius


Forhåpentligvis ikke, siden de har spesifisert en rekke ulike typer stikkvåpen og ikke bajonetter.
Det var mange gode og tunge innspill i høringsrunden mot forbud av blankvåpen som sto i det siste utkastet, men man vet aldri med byråkrater.

Kunne godt tenke meg et system ala det danske med blankvåpentillatelse, ettersom vi allerede har samlertillatelse for både patroner og våpen.

11. May 2021 kl. 0:12:00
Reply #35

Roy-Terje Kjoberg


De har nok systemer angående tillatelser for både ett og hitt klart skal du se.

Hvordan er det danskenes blankvåpentillatelse fungerer?

11. May 2021 kl. 17:31:47
Reply #36

Parelius


Det danske systemet er ganske enkelt egentlig.
Det er kun et dokument som forteller at innehaver har rett til å erverve blankvåpen.
Ikke noen form for register. 

Legger ved en lenke til selve loven her.

https://www.elov.dk/lov-om-knive-og-blankvaben-mv/

11. May 2021 kl. 17:32:53
Reply #37

Parelius


Det blir vel tilnærmet likt vår patronsamlerlisens.

12. May 2021 kl. 9:40:21
Reply #38

Roy-Terje Kjoberg


Hvis det der blir EU lov så kommer det nok hit også som følge av EØS avtalen.