18. October 2021 kl. 22:44:47
forum.svartkrutt.net

Author Topic: Dårlig nytt - eller ??  (Read 3669 times)

12. January 2006 kl. 16:29:34
Read 3669 times

Yellowboy


Sakset fra POD utalelser om de ny våpenforskriftene,mye rart kommer til å ikke være fritt. Blir remingtoner produsert etter 1890 regpliktige ? Gamle revolvere prod før 1890 blir vel frie ??? vi får se:-|

§ 1-1: Ikke-kontrollpliktige skytevåpen:

Første ledd: I følge dagens regelverk faller rifler og gevær med modellår før 1885 og pistoler og revolvere med modellår før 1871 utenfor våpenloven, jf våpenloven § 1 andre ledd.

I forslaget til ny våpenforskrift foreslås skjæringspunktet i stedet å omfatte svartkruttvåpen produsert før 1890, eller skytevåpen produsert etter 1890 dersom de av Politidirektoratet er funnet egnet til å kun kunne avfyre ammunisjon som ikke lengre er å oppdrive i alminnelig handel.

Politidirektoratet er enig i at produksjonsåret som skjæringspunkt vil være lettere å håndheve enn modellåret, for både politiet, våpeneiere og våpenforhandlere.

Sjefen for Nye Kripos uttaler i denne sammenheng: ”En er svært positiv til en slik regel som går på produksjonsåret. Når det gjelder gamle våpen er det i mange tilfeller lettere å bestemme produksjonsåret enn modellåret. Nye Kripos har erfaring for at det kan være svært vanskelig å bestemme om et våpens modellår er egnet for å bestemme om det er registreringspliktig eller ikke, da modellen gjerne er produsert i forskjellige versjoner etter selve modellåret. Vi har hatt en del saker med påfølgende rettsoppmøter på dette, og det er svært vanskelig å imøtegå god tro, da selv fagfolk/våpenforhandlere ikke har oversikt over dette.”

Politimesteren i Østfinnmark uttaler videre om § 1-1: ” Det fremstår som relativt åpenbart at det finnes våpen produsert etter 1890 som fortsatt bør være registreringsfrie. Norskbrukte Nagant revolvere i 9 millimeter kan være et praktisk eksempel. Det er imidlertid vår oppfatning at unntaket slik det nå er utformet går for langt. Ved at det avgjørende kriterium skal være om den aktuelle ammunisjon er å oppdrive i alminnelig handel har man ikke i tilstrekkelig grad hensyn tatt at ammunisjon kan i mange tilfeller kan tilvirkes gjennom f eks bruk av såkalte basishylser eller ved konventering fra andre men dimensjonsmessig nærliggende kalibre. Det er heller ikke utelukket at ammunisjon i ukurante kalibre kan distribueres på måter som vanskelig kan karakteriseres som ”alminnelig handel”. Selv om bestemmelsen er utformet slik at unntaket fra registreringsplikten er betinget av en avgjørelse fra Politidirektoratet mener vi den går for langt. Poenget må være at unntaket ikke skal gjelde våpen som forholdsvis lett lar seg skyte med. Vi vil foreslå et tillegg i forskriftsteksten slik:

”… dersom de av Politidirektoratet er funnet egnet til kun å kunne avfyre ammunisjon som ikke lengre lar seg oppdrive i alminnelig handel eller enkelt kan fremskaffes på andre måter, herunder ved egen tilvirkning.”

Politidirektoratet slutter seg til forslaget til politimesteren i Østfinnmark, og anser at tilføyelsen av siste ledd i forskriftsforslagets § 1-1 første ledd vil ivareta hensynet bak bestemmelsen.

Andre ledd: Videre faller også våpen som er gjort varig ubrukbare (deaktiverte) utenfor våpenloven, jf våpenloven § 1 andre ledd. Det foreslås i forskriftsforslaget § 1-1 andre ledd at Politidirektoratet fastsetter nærmere regler for hvilke krav som skal settes til slik deaktivering.

Politimesteren i Hedmark og politimesteren i Telemark kommer med forslag til rutiner og retningslinjer til et slikt rundskriv. Politidirektoratet henviser til vedlagte uttalelse, og går ikke nærmere inn på dette som vil bli vurdert på et senere tidspunkt.

12. January 2006 kl. 16:52:58
Reply #1

MM


Dette medfører i så fall registeringsplikt for Remington RB i 12,17x44 og 8x58 RD da begge kalibrene kan lages ved å forme om andre hylser.

Staten gir som vanlig med den ene handa og tar det dobbelte tilbake med den andre.:angry:

13. January 2006 kl. 8:17:24
Reply #2

skoggangsmann


Dette er ikke noe gunstig og medfører faktisk en ganske sterk sjerping av regelverket. Det meste av patronvåpen utgår da med glans. Konsekvensen ar at vi havner på nivå med Sverige som har generell registreringsplikt for våpen med gastettende enhetspatroner. Til og med England har ikke en så stram lovgiving. Sett i forhold til de tidligere høringsuttalelsene som jeg har lest er dette ikke i henhold til hva som er uttalt av blant annet Kripos, og de som har skrevet forskriften. Her må det da være noe vi kan gjøre?

21. January 2006 kl. 15:19:32
Reply #3

marius


Dette vil vel bare ramme våpen prod etter 1890.