02. August 2021 kl. 2:13:12
forum.svartkrutt.net

Author Topic: Blyhagl og Sortkrutt  (Read 4041 times)

22. January 2016 kl. 21:15:32
Read 4041 times

kjberg


Etter å ha lest MD4-2015, der styret i NSU forutsetter at arrangørklubber skaffer til veie nødvendig Politi tillatelser for stevner som går utenfor allerede Politi godkjente anlegg. Vi i EFP har tenkt å søke NM leirdue neste år, men støter her på ett problem. Etter NJFFs paragraf 8.--8.1.1--8.1.2 er det forbudt med blyhagl og sortkrutt på alle leirduebaner i Norge. Er det Politiet som kan gi disp.her? Eller er det NJFF? Blyhagl kan vi vel komme utenom da dette ikke er påbudt innen MLAIC, og at erstatninger er tillatt. Hvordan har NM arrangøren 2016 ordnet dette, da dette NM går på en bane som er underlagt NJFFs regler.
Kan noen der ute gi oss et hint hvor vi søker disp. fra NJFFs regler.
EFP.
« Last Edit: 22. January 2016 kl. 21:26:04 by 2657 »

23. January 2016 kl. 12:17:16
Reply #1

proud.norwegian


Skeet skytes utelukkende med blyhagl,
På flere baner kan det praktiseres flere disipliner  -  både Skeet og Jegertrap.
Har dere en slik bane i nærheten - burde gjennomføring være mulig.
« Last Edit: 23. January 2016 kl. 12:24:53 by 406 »

23. January 2016 kl. 15:28:22
Reply #2

kjberg


Takk til proud.norwegian
Vi har en skeetbane i nabolaget. Jeg skal ta kontakt med ledelsen der over helga for å høre hvordan de stiller seg til svartkruttstevne. Mulig det ordner seg likevel.
MVHEFP.
« Last Edit: 23. January 2016 kl. 15:30:31 by 2657 »

23. January 2016 kl. 21:35:58
Reply #3

nevS


NSU har en egen godkjenning for bruk av bly til leirdue som sidestiller lokale regler
Skal ligge en link til dokumentet her en eller annen plass
Samler på sisteplasser.
Skytter ikke samler.
Lytt til erfaringer.
Gode råd som det å tru og synsing funker kanskje når du har prøvd rådene fra en med erfaring.

23. January 2016 kl. 22:15:14
Reply #4

kjberg


Hei nevs.
det tror jeg ikke stemmer, men jeg har tatt feil før.
NSU har vel ingen leirduebaner selv, og må derfor følge reglene fra myndigheter og andre forbund. Disp. som NSU hadde gikk på bruk og kjøp. Nå er jo loven forandret så det er friere bortsett fra våtmarker og skytebaner for hagle. jeg får svar på dette på mandag, da skal jeg sjekke med de rette myndigheter.
MVHEFP.
« Last Edit: 23. January 2016 kl. 22:17:37 by 2657 »

23. January 2016 kl. 23:51:05
Reply #5

Hans T


Her er link til dispensasjonen fra Miljødirektoratet http://norsksvartkruttunion.no/medlemsinformasjon/blyhagl/ Men det kan selvfølgelig ikke skytes på områder hvor det ikke er tilatt med blyhagl. Men så lenge det er lov å bruke andre typer hagl enn bly, så ekulle det vel gå an å komme til enighet med baneeier.
Den lokale Jeger og Fisk forreningen her har både jegertrap bane og skeet bane, og der skytes det kun med blyfri ammunisjon. Så vidt jeg vet så er det bare på figurjakt, der det skytes på stålfigurer at det er gitt mulighet for å bruke blyhagl.
Her er reglene fra MLAIC som er grunnlaget for regelverket i NSU.
Ved tvil om det nasjonale regelverket, så legges frem det internasjonale regelverket (MLAIC)                                                                            5.11 Loads:
a. Only factory made black powder is permitted.
b. Lead (or non-toxic lead substitutes of single metals only) shot size must maximum 2.6mm diameter
c. Loads shall not exceed normal Proof Table Service Loads for the calibre of firearm up to a maximum of 6.2 grams (3.5 drams) of black powder and 35 grams (1.25 oz) of shot.
d. Powder shall be loaded from pre-measured single charge containers.
e. No priming flask containing more than 16.2 grams (250 grains) of powder may be used.
f. Loading of lead (or non-toxic lead substitutes of single metals only) shot shall be from pre-packed single charge containers.
g. Loading shall be in accordance with contemporary methods and materials. Plastic wads are prohibited.

24. January 2016 kl. 6:52:57
Reply #6

Per-S


Forbud mot svartkrutt er i stevneregler, og gjelder ikke på banen, unntaket fra blyhaglforbud er tidligere sitert.
Det er derfor ikke noe problem å skyte på en NJFF bane bare eier vil låne ut banen

24. January 2016 kl. 8:22:31
Reply #7

kjberg


Takker Per.
Da er jo alt oppklart, den er grei.
MVHEFP.

24. January 2016 kl. 16:45:37
Reply #8

kjberg


Fant noe på lovdata som forklarte det hele.
Gå inn på Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter. Paragraf 2-2 Lyder Det er forbudt å bruke blyhagl på skytebane.
MVHEFP.
« Last Edit: 24. January 2016 kl. 16:48:06 by 2657 »

24. January 2016 kl. 18:14:37
Reply #9

laffa


Det er riktig kjberg. Derfor er det et paradoks at blyhagl igjen er blitt lovlig på jakt, men ikke til trening/konkuranse på bane

  laffa

24. January 2016 kl. 20:34:57
Reply #10

kjberg


Hei laffa
Ja det kan en faktisk lure på.
Er mye farligere med den slags her på berget enn for eksempel Sverige.
forstå det den som kan.
MVHEFP.

24. January 2016 kl. 23:30:37
Reply #11

proud.norwegian


Reglementet for Skeet, i regi av NSF sier at ammunisjonen må være ladd med blyhagl. (eller tilsvarende).
Skeet i NSF regi har hele tiden vært skutt med bly (på dispensajon).

25. January 2016 kl. 8:32:04
Reply #12

kjberg


Hei igjen.
I lys av dette er det to spørsmål som tvinger seg frem. På hvilket grunnlag er dispen gitt? Og hvem har gitt dispen? Dette er jo fint for oss svartkrutt skyttere å vite, så vi søker rett instans på rett grunnlag.
MVHEFP.

25. January 2016 kl. 15:59:06
Reply #13

Oddvar


Norsk Svartkruttunion
Rågrasmyra 5
6622 ÅLVUNDF JORD
Deres ref.:
[Deres ref.]
Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2014/191
Oslo, 08.04.2015
Saksbehandler:
Audun Heggelund
Vedtak - dispensasjon gis fra blyhaglforbudet - Norsk
Svartkruttunion
Norsk Svartkruttunion søker om videreføring av tillatelsen til å la medlemmene
skyte med inntil 300 kg blyhagl per år.
Miljødirektoratet innvilger søknaden og gir dispensasjon til og med året 2016.
Vi viser til søknad av 8. desember 2014 om videreføring av NSUs dispensasjon for bruk av blyhagl.
Bakgrunn
Produktforskriftens§ 2-2 sier at "Det er forbudt å produsere, importere, eksportere,
omsette og bruke blyhagl."§ 7-1 i produktforskriften gir imidlertid Miljødirektoratet adgang til å
gjøre unntak fra forskriften og sette de vilkår som er nødvendige for å motvirke skade eller ulempe.
NSUs søknad
Norsk Svartkruttunion (NSU) refererer til tidligere vedtak gitt etter søknad i 2009, 2010 og 2012 hvor
de ble gitt tillatelse til bruk av inntil 300 kg blyhagl per år, senest med en tidsbegrensning til ut
året 2014.
NSUs medlemmer skyter på leirduer med original og replika svartkrutthagler. Skytterne lader selv
geværene med svartkrutt og hagl. Slike våpen tåler ikke den trykkbelastningen mange av
alternativene til blyhagl medfører. Noen medlemmer konkurrerer internasjonalt i grener hvor
blyhagl er eneste tillatte ammunisjon.
Argumentene for bruk av blyhagl er i dag de samme som ved tidligere søknader. Det er fremdeles
ikke anledning til a bruke legeringserstatninger for blyhagl i internasjonale stevner i
moderorganisasjonens regi. De ballistiske egenskapene til blyhagl og erstatningsproduktene som
brukes i moderne hagler er forskjellige. Dette medfører at en vil stille med et markant handicap
Postadresse: Postboks 5672, Sluppen, 7485 Trondheim I Telefon: 03400173 58 05 00 I Faks: 73 58 05 01
E-post: post@miljodir.no I Internett: www.miljødirektoratet.no I Organisasjonsnummer: 999 601 391
Besøksadresser: Brattørkaia 15, 7010 Trondheim I Grensesvingen 7, 0661 Oslo !
hvis all treningen for et internasjonalt stevne må gjennomføres med et
MILJØ-
DIREKTORATET
erstatningsprodukt til blyhagl. Sertifisering av alternativ hagl for våpen som kan være flere hundre
år gamle og som ikke er produsert under standardiserte betingelser vil i seg selv være en
komplisert prosess, for ikke å si umulig.
NSU søker om videreføring av tillatelsen til å la medlemmene skyte med inntil 300 kg blyhagl per år,
og om at dispensasjonen kan inkludere tillatelse for medlemmene til å importere løs blyhagl,
eksport av blyhagl til konkurranser, og import av tiloversblevne hagl fra konkurranser.
Miljødirektoratets vurdering
Bly er et giftig tungmetall som gir akutte og kroniske helse- og miljøeffekter selv ved veldig lav
eksponering. Eksperter mener det ikke finnes noen trygg konsentrasjon av bly i blod. Det er kjent at
fugler kan bli blyforgiftet når de får i seg hagl sammen med småstein og grus når de spiser.
Blyhaglene legger seg i fordøyelsessystemet hvor de males sakte opp. Dette fører til økte
konsentrasjoner av bly i blod, nyrer, lever og skjelett. Våtmarksområder har særlig behov for
beskyttelse ettersom de fungerer som habitat for truede fuglearter. Også rovdyr eller åtseletere kan
få i seg blyhagl hvis de spiser dyr som er skadeskutt eller dyr drept med blyhagl. Bly og
blyforbindelser er inkludert på den norske prioritetslisten over særlig uheldige miljøgifter. Disse
utgjør en alvorlig trussel mot helse og miljø hvor det har blitt vedtatt en nasjonal målsetting om at
utslipp og bruk kontinuerlig skal reduseres.
Det er to ulike interesser som står mot hverandre i denne saken: På den ene siden er det
vern om miljøet og begrensning av spredning av blyhagl i naturen. På den andre siden er
det videreføring av norsk deltakelse i en nasjonal og internasjonal konkurranseform basert
på gammel våpenhistorie. Miljødirektoratet ser at NSU per nå er avhengige av å bruke
blyhagl og dermed få dispensasjon fra forbudet i produktforskriften for å fortsatt kunne
delta i dagens konkurranser. Vi vurderer at forbruket av blyhagl i denne sammenhengen
er av begrenset omfang, men påpeker at dersom det i fremtiden dukker opp muligheter for
å erstatte blyhagl med hagl av alternative materialer skal dette vurderes. Dette følger av
substitusjonsplikten i produktkontrollovens § 3a. Videre forventer vi at det vurderes om
oppsamling av brukte hagl er praktisk mulig.
Slik som angitt i tidligere vedtak har NSU hvert år rapportert bruken av blyhagl. Denne har variert
mellom 105 og 280 kg og har dermed vært innenfor begrensningene gitt i vedtakene på 300 kg per
ar.
Vedtak
Med hjemmel i produktforskriftens§ 7-1 gir Miljødirektoratet Norsk Svartkruttunion tillatelse til
bruk av inntil 300 kg blyhagl per år. Tillatelsen omfatter medlemmenes import av løse blyhagl,
eksport av blyhagl til konkurranser, og import av tiloversblevne hagl fra konkurranser. Som
forutsetning for tillatelsen gjelder at det ikke skal skytes med blyhagl over våtmarksområder.
Tillatelsen gjelder ut året 2016.
2
Klageadgang
MILJØ-
DIREKTORATET
Vedtaket kan påklages til Klima- og miljødepartementet innen 3 uker fra mottak av dette brev
(jf. forvaltningsloven§ 28). En eventuell klage skal begrunnes og sendes Miljødirektoratet.
Hilsen
Miljødirektoratet
~Ut~dtt~ Cecilie Kristiansen
seksjonsleder
A tu_ L!~J ~ Audun Heggelund
sjefingeniør

25. January 2016 kl. 19:20:05
Reply #14

kjberg


Dette var bra. Gå inn på union sin side så er det litt mere lettlest.
De nye reglene fra i høst, gjør vel ingen forskjell. All ære.
MVHEFP.