Personlig bilde

Kaliber i tennstempel rifle (Patronvåpen)

av Øyvind F. ⌂ @, Bergen, fredag 12. oktober 2018, kl. 10:15 (504 dager siden) @ sigbbred

Jeg kom over en artikkel som kanskje kan være av interesse i forbindelse med Kokkin og omgjorte munnladningsgeværer. Artikkelen er fra Morgenbladet No. 147 1882, men ble også trykt i flere andre tidsskrifter og aviser på denne tiden. Her er et utdrag:

«En ny Geværkonstruktion

I en Tid som vor, da Skyttersagen daglig voxer sig større og større, og alt nyt i den Retning interesserer, haaber jeg, Hr. Redaktør, at De vil unde mig Plads i Deres ærede Blad for Omtale af en ny, i disse Dage patenteret, Geværkonstruktion. Opfinderen er en yngre Bøssemager ved Navn E. Kokkinn. Denne har nu i et Par Aars Tid arbeidet paa 3 forskjellige Konstruktioner, hvoraf den sidste er patenteret, saaledes at herefter Mundladningsrifler for en rimelig Pris kan omgjøres til Bagladning, og nye Geværer forefærdiges, hvilke, leveret adskillig billigere end Remingotngeværet, vil besidde de samme Betingelser for Velskydning og for Skytteren være ligesaa behagelige, som den almindelige Tændstempel. Efter Patentets Udfærdigelse har Opfinderen sat sig i Forbindelse med udenlandske Fabrikanter, der leverer ham de til Geværet henhørende Dele Grovarbeidede, hvorfor han, efter hvad der er mig middelt, skal kunne omgjøre Mundladningsrifler til Bagladning for omtrent 14 Kr. Denne Pris er saa ringe, at enhver, der eier Mundladningsrifler og engang har seet Kokkinns lige fortrinlige som praktiske Konstruktion, ikke vil betænke sig paa at sende ham sine Geværer. Kaliberen gjør intet til Sagen, da Opfindern vil kunne levere Messinghylseomladningspatroner fra 2''' til 5'''. Nye geværer forarbeidede efter denne Konstruktion, er virkelig fortrinlige Vaaben. Jeg har havt Anledning til at iagttage et saadant, og som en erfaren Skytter, der har seet og prøvet de fleste at de nu i handelen forekommende Geværkonstruktioner, maa det være mig tilladt at paapege nogle af de væsentligste Fordele, dette Gevær besidder fremfor de fleste andre, ialfald fremfor de billigere Sorter. Først har man Prisbilligheden, som i Forbindelse med det øvrige ikke er af ringe Betydning; dernæst det smukke Udseende, selv om Geværet er tarvelig udstyret, den solide, enkle og aldeles farefri Mekanisme, det behagelige Aftræk, det centrale Slag, og den lette Hane, den kraftige Extraktor, og den Kraft, man her har til at faa Patronen ind, foruden mange andre gode Egenskaber, som jeg ved denne Anledning finder det unødvendigt at opregne.

[...] Kokkinns Adresse er Aasta Station, Nordbanerne.»

--
Øyvind F. - forum admin
Bøker jeg har skrevet.


Hele tråden:

 RSS på tråd

powered by my little forum