Personlig bilde

gamle dager (Litt på siden)

av jæger justnæs @, Kristiansand, fredag 7. desember 2018, kl. 10:40 (370 dager siden) @ olav

Spennende tema, olav.

Jeg har lest en del på Arkeliet sine sider tidligere. Det er en fin kilde for oss som liker å grave litt dypere. Jeg mener å ha sett rasjoner listet opp også men finner det ikke i farten. Mulig det er i et dokument som ikke ligger der. Stor takk til de ivrige sjeler som har søkt opp og skrevet av kilder.

Den første lenken er til Soldatens utrustning 1790-1814 hvor det er nevnt i innledningen:
Når vi skal se på hva en soldat i Norge under Napoleonskrigene hadde av utstyr finnes det mange små kilder. De aller fleste rapporter fra samtiden forteller om store mangler i utrustningen. Flere avdelinger stilte med mye sivile innslag i sin vintermundering. Jeg skal ikke her gå gjennom alle manglene men heller bringe frem to kilder som forteller hva en soldat skulle ha med seg, og en kilde som forteller hva en garnisonssoldat faktisk hadde. ...

Videre:
Armatur:
105 Musketergeværer,
107 messingfæstede Sabler,
2 Halvmaaner,
1 Skruestikke med Tilbehør.

Halvmaaner er horn/trompeter for varsling, skruestikke med tilbehør er vel en indikasjon på at de hadde våpenkyndig personell med seg?

Så litt om mat og annet i felt:
I boken Militairisk Lommebog til Brug i Feldten, Kiøbenhavn 1804 står det følgende på side 25:
"Levnetsmidler. Soldaten bærer sit Brød for 3 til 6 Dage (ved nogle Armeer for 4, ved andre for 5 Dage). En Vogn med 4 Heste kiører 1500 Pund. Regnes 2 Pund til hver Portion, saa giver dette 750 Portioner, og altsaa kiører en saadan Vogn det fornødne Brød paa 5 Dage for 150 Mand.
Hvad Soldaten fører med sig. Foruden sin Armatur har han 60 Patroner, naar han kommanderes langt fra Armeen, 3 med Blye foerede Stene i Reserve, Rømnaal (at rense Fænghullet med) Pumpestok (til at reengiøre Geværet, naar nogen Tid er skudt) Kradser, Skruekniv, hvormed man (ved vore Geværer) tager Laasen fra hinanden, 2 Skiorter, 2 Par Strømper og Klude, for at svøbe om Fødderne paa Marschen, (herpaa og paa Skoene er nøie at see, naar en Kommando skal giøre nogle Marscher), Kamme, Børster, Farve, Skoevox, Traad og Syenaale."

Så lenke til Pligter for Underofficerer og Soldater 1808

Det er en del snakk om sparsommelighet i harde tider:
§ 5
Med det som bliver givet han i Lønning og Brød til hans Underholdning, maa han indrette sin Øekonomie saaledes at han ikke behøver at sulte den sidste Dag; han maa ikke udlaane sine Penge til sine Kammerader eller Andre, men anvende dem til sin egen nødtørftige Underholdning.

Det står også at soldaten på ærlig vis kan tjene penger på ærlig vis men ' maa han ved saadan Leilighed aldrig lade sig see i den nye eller til Tienesten bestemte Mundering, men enten paatage den gamle som allerede er forfalden, eller anskaffe sig andre Klæder, til saadant Arbeide.'

Lenke til Felttjeneste 1807, om oppklaring, vakt og patruljering.

At feil og mangler ved armaturet kan angives og rettes peker vel mot dertil egnet personell i nærheten?
Munderingsstykkers vedligeholdelse?
Bør være soldaten vigtig, men endnu mere armaturens brugbarhed. Det bør især være ham magtpaaliggende, at begge dele, saa tidt de blive vaade, blive behørig tørret, udbedret, og de mangler, han ikke kan afhjelpe, strax angivet og rettet.

Om mat:
Levnetsmidler?
Maae saadan patrouille stedse være forsynet med paa en tidlang; naar de ere oppe erstattes de ved kjøb, reqvisisjon eller execution. I alle tilfælde med megen forsigtighed. Fra kommandoens tilhold paa hvilket somhelst skiult sted, sendes et par mand til nærmeste enkelt liggende gaard, som indrive eller kjøbe hvad de behøve, og bringe det til et eller andet aftalt sted, hvor det afhentes af patrouillens dertil udsendte folk, hvilke alle ad omveje igjen samles ved det alminderlige tilhold. I eget land kan det fornødne requireres ved nærmeste by hos Sogne- eller Bondefogden; dog endnu med samme forsigtighed, for ei at blive opsnappet, eller at patrouillens tilhold derved røbes. Naar saadan en patrouille indquarterer sig i et hus, tages levnetsmidlerne bequemmest deraf, men dersom man ogsaa ved eieren lader hente dem, maa man ved at tage gidsel af hans nærmeste paarørende forvise sig om hans troskab. I fjendtlig land bør man dog neppe lade nogen af husets folk slippe løs, og nogle af mandskabet, foruden de udsatte poster bør stedse være vaagne i fuld paaklædning.

Så en herlig en til slutt:
Enkelte ubevæbnede, umilitaire mennesker, som ere komne vedetkjeden for nær?
Kunne være uskyldige, og bør derfor ei skydes; men de kunne ogsaa være spioner og bør da ei lades ustraffede. De maa nøie visiteres om de bære skiulte vaaben, og derpaa vede en av vedetterne følges til vagten.

--
Best når det smeller!


Hele tråden:

 RSS på tråd

powered by my little forum